Zarządzenie w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

W nawiązaniu do dekretu z dnia 04 listopada 2003 r., znak: B7–1/03, którym zostało ustanowione Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, niniejszym zarządzam, co następuje:

1/ archiwalia znajdujące się w posiadaniu parafii a wytworzone przed 1945 rokiem, tj. księgi metrykalne Kościoła katolickiego, kroniki, wszelkiego rodzaju dokumenty, druki (mszały, księgi obrzędów, kancjonały, itp.) oraz archiwalia wytworzone przez wspólnoty protestanckie, należy przekazać w obowiązkowy depozyt do Archiwum diecezjalnego. Troska o przejęcie archiwaliów spoczywa na dyrekcji Archiwum. Przyjęcia archiwaliów należy dokonać w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy;

2/ oryginały dokumentów szczególnej wagi należy przekazać do Archiwum diecezjalnego, a uwierzytelnione odpisy zachować w archiwum parafialnym (zob. Aneks nr 9 I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej), chodzi o dekrety podnoszenia kościołów do godności bazyliki mniejszej, koronacji cudownych obrazów i figur oraz inne dokumenty uznane przez biskupa diecezjalnego za szczególnie ważne dla Kościoła;

3/ duplikaty ksiąg metrykalnych (chrztów, małżeństw i zmarłych) należy przekazać do Archiwum diecezjalnego. Dyrekcja Archiwum zadba o zgromadzenie tych ksiąg, dopilnowanie ich systematycznego przekazywania i za poleceniem Kurii Biskupiej o nanoszenie stosownych korekt w zapisach.