Statut Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska posiada archiwum ustanowione dekretem Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dnia 04 listopada 2003 r., znak: B7–1/03. Archiwum nosi nazwę Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.§ 2

Archiwum jest samodzielną instytucją diecezjalną gromadzącą dokumentację dotyczącą Kościoła partykularnego. Archiwum w swojej działalności rządzi się ogólnymi przepisami prawa kanonicznego (kan. 486-491 KKP), postanowieniami niniejszego statutu oraz wewnętrznym regulaminem.§ 3

Sprawy finansowe Archiwum są uwzględniane przez budżet diecezjalny. Archiwum korzysta również ze środków wypracowanych we własnym zakresie.§ 4

Archiwum mieści się w Koszalinie, przy ul. Seminaryjnej 2.§ 5

Archiwum używa podłużnej pieczęci: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin, oraz pieczęci okrągłej z herbem diecezji i napisem w otoku : Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.II. Zadania

§ 6

Archiwum spełnia następujące zadania:
1/ gromadzi i przechowuje dokumenty i akta,
2/ zabezpiecza i konserwuje posiadane zbiory,
3/ porządkuje i brakuje akta, inwentaryzuje je i opracowuje naukowo,
4/ udostępnia materiały archiwalne organom władzy diecezjalnej oraz osobom i instytucjom kościelnym, naukowym i innym w granicach przewidzianych przez wewnętrzny regulamin,
5/ sporządza uwierzytelnione wypisy z ksiąg metrykalnych,
6/ sprawuje opiekę i nadzór nad składnicami akt Kurii Diecezjalnej oraz archiwami dekanalnymi i parafialnymi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej,
7/ powiększa swój zasób nabytkami z terenu diecezji i scala archiwalia rozproszone poza jej granicami,
8/ w działalności archiwalnej i naukowej współpracuje z kościelnymi i świeckimi instytucjami naukowymi w kraju i ich zagranicznymi odpowiednikami,
9/ dba o podręczny księgozbiór ułatwiający korzystanie z archiwaliów (słowniki, encyklopedie), a także gromadzi literaturę naukową dotyczącą życia religijnego na Pomorzu.III. Zasób archiwalny

§ 7

W skład zasobu Archiwum wchodzą zasadniczo zespoły wytworzone przez instytucje kościelne diecezji, albo przez instytucje te odziedziczone lub nabyte, a mianowicie:
1/ wszystkie archiwalia dekanalne i parafialne wytworzone przed 1945 r., złożone w Archiwum obowiązkowo w depozyt,
2/ archiwalia instytucji i organizacji kościelnych obowiązkowo przekazane do Archiwum w przypadku zakończenia lub zawieszenia swej działalności,
3/ archiwalia przyjęte na własność lub w formie depozytu od osób prywatnych oraz kościelnych i niekościelnych osób prawnych,
4/ zbiór duplikatów ksiąg metrykalnych sporządzonych wg ustaleń I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
5/ zbiory fotograficzne i kartograficzne odnoszące się do terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej,
6/ Archiwum powiększa swe zasoby przez napływ nowszych archiwaliów ze składnicy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Seminarium Duchownego, Caritas diecezjalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu.IV. Organizacja Archiwum

§ 8

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie podlega własnemu biskupowi diecezjalnemu, który ustanawia dyrektora dla zarządzania Archiwum.§ 9

Dyrektor Archiwum sprawuje bezpośredni zarząd zewnętrzny i wewnętrzny nad instytucją, a w szczególności:
1/ reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
2/ współpracuje z Kurią Biskupią i jej agendami,
3/ odpowiada za całość i należyty stan zbiorów,
4/ kieruje pracownią naukową i zarządza księgozbiorem podręcznym,
5/ raz w roku, a także na każde wezwanie, składa biskupowi diecezjalnemu pisemne sprawozdanie z działalności Archiwum,
6/ prowadzi kancelarię Archiwum,
7/ powiększa zasób archiwalny poprzez pozyskiwanie archiwaliów oraz literatury specjalistycznej,
8/ może alienować archiwalia za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego,
9/ za zgodą biskupa diecezjalnego powołuje pozostały personel Archiwum.

Statut Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zatwierdzam:

Koszalin, dnia 04 listopada 2003 r.


   Ks. dr Leszek Wódz                                                              + Marian Gołębiewski
        Kanclerz Kurii                                                           Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski