Regulamin Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

1. Materiały archiwalne, przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie, za wyjątkiem akt zastrzeżonych, udostępniane są osobom zaintereso- wanym na ich pisemną prośbę i po uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum.

2. W prośbie należy podać:
    – materiały archiwalne, z jakich pragnie się skorzystać,
    – temat przygotowywanej pracy, charakter poszukiwań,
    – adres korzystającego, imię i nazwisko, zawód,
    – zobowiązanie do przestrzegania przepisów Regulaminu,
    – zobowiązanie dostarczenia l egzemplarza opublikowanej pracy.

3. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych wymaga zgody biskupa diecezjalnego.

4. W celu skorzystania z ksiąg metrykalnych należy co najmniej dwa tygodnie wcześniej uzgodnić termin z pracownikiem archiwum.

5. Księgi metrykalne już zdigitalizowane udostępniane są wyłącznie w formie cyfrowej.

6. Korzystającym z materiałów archiwalnych nie wolno zmieniać porządku ułożenia, dokonywać zmian w tekście, czynić notatek, znaków oraz brudzić akt.

7. Bez zezwolenia nie można:
    – sporządzać reprodukcji dokumentów (fotokopii, kserokopii),
    – udostępniać materiałów archiwalnych innym osobom w pracowni naukowej.

8. Materiałów udostępnionych jednemu badaczowi zasadniczo nie udziela się innym.

9. Po ukończeniu kwerendy należy osobiście zdać wypożyczone materiały.

10. Archiwum nie wypożycza swoich zbiorów na zewnątrz.

11. W przypadku stwierdzenia uchybień przepisom niniejszego Regulaminu cofa się zezwolenie na korzystanie z archiwaliów.

12. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

13. Księgozbiór podręczny zgromadzony w czytelni jest dostępny bez pośrednictwa personelu archiwalnego. Należy jednak starannie odłożyć wykorzystaną książkę na jej miejsce.

14. Korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązują również przepisy niniejszego Regulaminu.