Dekret utworzenia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie

Mając na uwadze przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 486-491), jak również stan przygotowania personelu i pomieszczeń do prowadzenia archiwum, niniejszym z dniem 15 listopada 2003 r. powołuję do istnienia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie przy ul. Seminaryjnej 2.

Archiwum diecezjalne będzie gromadzić głównie dokumenty diecezji i innych kościelnych osób prawnych w celu udokumentowania szeroko rozumianej działalności Kościoła partykularnego, jego instytucji, stowarzyszeń, wspólnot kościelnych oraz osób fizycznych. Szczegółowe zarządzenie określa zasady gromadzenia zbiorów i zespołów akt, jakie mają stanowić skład zasobu archiwum.

Archiwum diecezjalne w swojej działalności kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, stosownymi Instrukcjami Stolicy Apostolskiej i załączonym do niego Regulaminem wewnętrznym, jak również zasadami archiwistyki.

Mam nadzieję, że Archiwum diecezjalne poprzez swoją działalność ułatwi instytucjom Kościelnym jak również instytucjom naukowym i osobom fizycznym dostęp do dokumentów archiwalnych dotychczas rozproszonych i trudno dostępnych.

Polecając Bożej łasce Archiwum diecezji i jej pracowników na trud pracy z serca błogosławię.

Dan w Koszalinie we wspomnienie św. Karola Boromeusza, Bpa

Dnia 04 listopada RP. 2003

Znak: B7–1/03


   Ks. dr Leszek Wódz                                                              + Marian Gołębiewski
        Kanclerz Kurii                                                           Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski